Հայաստանում Պրոբացիայի ծառայության ներդրման հետազոտւթյան իրականացում

  • Պրոբացիայի ծառայության ներդման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և համամեմատական վերլուծություն
  • Ներդրման ֆինանսական ռեսուրսների գնահատում

ներդրման հիմնախնդիրների հետազոտություն, քաղաքականության և ռազմավարության մշակում, ՀՀ արդարադատության հետ համագործակցությամբ

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԴՈՆՈՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
OSCE Երևան

ՀԱՐԱԿԻՑ ՆԱԽԱԳԾԵՐ