Առանց ծնողական խնամքի մնացած (ԱԾԽՄ) երեխաների պաշտպանության բնագավառում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում

ԱԾԽՄ երեխաների բացահայտման, ճանաչման և ուղեգրման գործընթացներում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում, վերհանում և հանրայնացում

ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ

ԽՆԴԻՐՆԵՐ, ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴՈՆՈՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
USAID, Transparency International

ՀԱՐԱԿԻՑ ՆԱԽԱԳԾԵՐ