Կյանքը փոխվում է կրթությամբ

  • Շահառուների և հնարավոր գործատուների պրոֆիլավորում (profiling),
  • Միջին մասնագիտական, արհեստագործական կրթական հասատատությունների քարտեզագրում,

Շահառուների կարիքահեն մասնագիտական վերապատրաստման պիլոտային դասընթացի կազմակերպում

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԴՈՆՈՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Eurasia Partnership Foundation

ՀԱՐԱԿԻՑ ՆԱԽԱԳԾԵՐ