Անչափահաս և երիտասարդ իրավախախտների վերասոցիալականացման խթանում

  • Պրոբացիայի ծառայության համայնքահեն զարգացման ապահովում՝ անչափահասների և երիտասարդների վերաինտգրմանը ողջ համայնքի ռեսուրսների ներգավմամբ
  • Անչափահաս և երիտասարդ շահառուների և նրանց ընտանիքի անդամների հետ ոցիալական և հոգեբանական վերականգնողական ծրագրերի իրականցաում, վարքի շտկում

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ

ԹԵՐԹՈՆ

ԴՈՆՈՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Եվրոպական միություն

ՀԱՐԱԿԻՑ ՆԱԽԱԳԾԵՐ