ՔԿ հիմնարկներից պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման և պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու ինստիտուտների բարելավում

ՔԿ հիմնարկներից պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման և պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու ինստիտուտների բարելավում ռիսկերի և կարիքների գնահատման համակարգի ներդրման միջոցով
  • Ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքակազմի մշակում
  • Պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման զեկույցի մոդելի նախագծում
  • Նախագծի քննարկում շահագրգիռ մարմիննների և կազմակերպությունների հետ
  • Զեկույցի փորձարկում կին և անչափահաս դատապարտյալների շրջանում
  • Առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ

ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

osf

ԴՈՆՈՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՄ, Բաց հասարակության հիմնադրամ

ՀԱՐԱԿԻՑ ՆԱԽԱԳԾԵՐ