Ջատագովելով բանտային կրթությունը

  • ՔԿ հիմնարկներում մեծահակսների կրթության իրավունքի պաշտպանության վերաբերյալ հետազոտության իրականացում
  • Միջազգային առաջավոր փորձի և ստանդարտների ուսումնասիրություն
  • Հետազոտության արդյունքների և փաստական տվյալների ներկայացում
  • Քաղաքականության համառոտագրի ներկայացում ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ԴՈՆՈՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ԴիՎիՎի Ինթերնեյշնալ

ՀԱՐԱԿԻՑ ՆԱԽԱԳԾԵՐ