Պատժից ազատված անձանց վերաինտեգրման մեխանիզմների կիրարկում

Ազատազրկման վայրերից վերադարձած անձանց վերաինտեգրմանն ուղղված սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աջակցության ցուցաբերում, այդ թվում՝

  • սոցիալական դեպքի վարում
  • զբաղվածության և կացարանի հարցերում աջակցություն
  • անձնագրի և այլ փաստաթղթերի տրամադրման համար անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում
  • հոգեբանական անհատական և խմբային աշխատանքների իրականացում, վարքի շտկմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում
  • համայնքային կառույցների ներգրավմամբ ու աջակցությամբ վերաինտեգրման ու վերականգնողական աշխատանքների իրականացում

ՀՀ արդարադատության նախարարությանը ոլորտային փոփոխությունների և քաղաքականության մշակման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում

ՁԵՌՆԱՐԿ

ԴՈՆՈՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱԶԾ/Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ

ՀԱՐԱԿԻՑ ՆԱԽԱԳԾԵՐ